Terroristlagarna ifrågasatta

januari 2010, Motion i riksdagen mot prop. Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism:

"En djupare analys av lagstiftningsärendet måste göras"

"Lagstiftningen är inte bara oklar utan lämnar i högsta grad utrymme för godtycke." Läs...

augusti 2009, Advokatsamfundet i remissvar om promemorian:

Sverige bör inte tillträda Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

"begreppsförvirring kring vad som avses med 'terroristbrott'" Läs...

april 2009, justitieminister Beatrice Ask:

"FN:s terrorlistningssystem innehåller oacceptabla moment av osäkerhet"

"USA kan inte bara förvänta sig att andra länder ska ställa upp på deras problem eftersom USA inte riktigt gjort hemläxan när det gäller de internationella åtagandena" Läs...

2009, Internationella Juristkommissionen:

Terrorism ska bekämpas med den vanliga lagstiftningen

I stort sett är de lagar som fanns redan tidigare fullt tillräckliga. De hårda anti-terrorlagar som antagits de senaste åren måste omedelbart avskaffas eller mildras.

Rapporten (200 sidor) Läs...

Blekinge Läns Tidning: "Det öppna samhället hotas" Läs...

2009, Per Wirtén/Dagens Arena:

"EU:s terrorlista och följande lagstiftning är inte bra för rättssäkerheten"

"Terrorlagstiftningen kan urarta till politisk häxjakt" Läs...

2008, Advokatsamfundet:

Oklarhet kring gränsdragningen mellan å ena sidan terrorism och å andra sidan motståndskamp

Det kan snarast ifrågasättas om det inte i tillämpningen av nuvarande lagstiftning finns tendenser till att lagen tillämpas mer enligt sin ordalydelse än enligt lagstiftarens intentioner. Läs...

2008, SVT-Debatt:

Diskussion om terroristlagen Se video...

2005, Rådet för advokatsamfunden i EU:

Det måste finnas en balans mellan säkerhet och rättvisa

Rådet uttrycker sin oro över nya terroristlagar av tvivelaktig kvalité. Läs...