Säpo får inte ställas över lagen

Att utlänningar i Sverige stämplats som ”säkerhetsrisker” och utvisats till tortyr, utan att anklagelserna prövats rättsligt, har väckt kritik till och med från FN:s tortyrkommitté.

Riksdagen beslöt i december 2009 att regeringen ska vara sista instans för överklagande av vissa utlänningsärenden. Det gäller framför allt sådana, där Säpo, av säkerhetsskäl, motsätter sig ett uppehållstillstånd. Detta trots att EU:s asylprocedur-direktiv ger den enskilde rätt att överklaga asylärende till domstol.

Den nya lagen delar in säkerhetsärenden i två kategorier; säkerhetsärenden som skall överklagas till domstol och kvalificerade säkerhetsärenden som skall överklagas till regeringen. Det är oklart vad som avses med de senare. I förslaget nämns att det kan handla om starka kopplingar till organisationer ”som utövar våld i politiskt syfte”. Skrivningen täcker ju både terrorism, befrielserörelser och reguljära arméer.

Regeringen anser att vissa säkerhetsärenden inte behöver prövas i domstol, eftersom regeringen ansvarar för landets säkerhet. Domstols- eller laglighetsprövning av säkerhetsärenden sker bland annat i Finland, Norge, Schweiz och Tyskland.

Det är olagligt att utvisa personer till ett land där de riskerar tortyr.

Fallet med de två egyptier, som 2001 på vaga grunder och utan domstolsprövning, fraktades till tortyr i Egypten, var resultatet av en godtycklig, politiserad prövning av den dåvarande regeringen.

I augusti 2008 överlämnade SÄPO, efter regeringsbeslut, en marockansk medborgare till hemlandets polis. Han torterades och dömdes till fängelse, av allt att döma på uppgifter som Säpo lämnat till Marocko. Mannens ”brott” i Sverige bestod i att han delat bostad med en terroristmisstänkt person.

För att garantera rättssäkerheten måste alla säkerhetsärenden avgöras av erfarna jurister i domstol.

Säpo får inte ställas över lagen. Det gäller inte minst i det så kallade kriget mot terrorism, där rättssäkerheten ofta har kränkts. Rättsvidriga deportationer från Sverige måste upphöra.